Hoe traint de trainer?

  1. Algemene focus en beschrijving

Training geven aan groepen is vermoeiend en tegelijk erg boeiend. Het vraagt om vele afwegingen. Hoe breng je de cursusinhoud, houd je tevens zicht op het groepsproces en op de vaak onzichtbare maar betekenisvolle interacties van de deelnemers met hun (werk)context? Hoe ga je om met tegenstrijdige opvattingen in een groep? Hoe blijf je zelf geloofwaardig en wat doe je met weerstand en met lastig gedrag (stiltes, opmerkingen, onderling gepraat…)?

We zoeken antwoorden die steun bieden bij het creëren van een leerklimaat. We gaan na hoe we kunnen inspelen op de verschillende manieren waarop mensen leren en hoe je eigen competentie kunt inzetten zonder afbreuk te doen aan die van deelnemers. We bespreken verschillende didactische methodieken, zoals oefeningen, werken met subgroepen, rollenspel, individuele opdrachten, video- en audiomateriaal en we zoeken eigen praktijktoepassingen.

2. Opleidingsdoelen

Deze opleiding heeft als doel om deelnemers inspiratie en handvatten te bieden voor hun eigen werk als trainer/opleider vanuit een gezamenlijk proces. Deze inspiratie komt voort uit de combinatie van theoretisch kader (systeem- en communicatiedenken/ narratieve benadering), de onderlinge uitwisseling én de concrete praktijkoefeningen.

Doel per programma-onderdeel:

I. Uitgangspunten

Overlopen van een aantal uitgangspunten, vertrekkend vanuit het systeem- en communicatiedenken, op werken met groepen en op leren. Opleiding geven gaat namelijk over veel meer dan de inhoud alleen maar vraagt naast inhoudelijke ook relationele deskundigheid.

II. Het creëren van een leerklimaat

Hoe een leerklimaat creëren dat de zelfwaarde van deelnemers ondersteunt? Deelnemen aan een training heeft invloed op de identiteit van deelnemers. Een veilig leerklimaat is daarom van belang. Werken op het besef van invloed. Inzet en benadeling als aandachtspunten voor erkenning en dit toepassen in praktijkoefening.

III. Visie en missie als aanzet voor de opmaak van het draaiboek

Stilstaan bij de visie en missie van het eigen trainingswerk. Dit opnemen in het draaiboek en als kader hanteren bij de keuze van de werkvormen. Het draaiboek expliciteert de gehanteerde visie, doelstellingen en leermiddelen van de trainer.

IV. Didactiek

Inspiratie bieden bij de ontwikkeling van didactische werkvormen door zelf een aantal werkvormen (outsider witness, reflecting team, scenario) aan te reiken en de dialoog hierover. Belang van variatie in werkvormen omwille van de verschillende manieren waarop mensen leren, gebruik makend van de leerstijlen van Kolb.

V. Omgaan met weerstand

Vertrekkend van de eigen ervaringen van weerstand op zoek gaan naar de betekenis van weerstand aan de hand van systeemtheoretische hypothesen. Bedoeling is niet om weerstand te vermijden maar wel de negatieve identiteitsconclusies te beperken over zichzelf als trainer en de deelnemers. Uitbreiden van het eigen arsenaal aan mogelijkheden om met weerstand om te gaan.

3.Leermiddelen

Volgende leermiddelen komen aan bod:

-Theoretische toelichtingen geïllustreerd met voorbeelden uit de eigen praktijk

-Herkennings- en ervaringsoefeningen

-Mogelijkheid tot onderlinge uitwisseling van ervaringen en methodieken

Er wordt gebruik gemaakt van een powerpointpresentatie en een aantal DVD-fragmenten (oa de Mensentuin, illustraties van Australische opleider Peter Slattery, fragment uit the Office,…

4. Opleidingsvoorwaarden

Alle deelnemers hebben zelf praktijkervaring in het geven van opleiding en zijn bereid hierover in dialoog te gaan met de groep. Indien mogelijk brengen deelnemers zelf een draaiboek of programma mee van één hun eigen opleidingen.

5. Aandachtspunten en visie

-Leren gebeurt niet alleen via kennisoverdracht maar door het creëren van een context van samen nadenken en in dialoog gaan

-Leren verloopt niet alleen van de trainer naar de deelnemers maar is een gemeenschappelijk gebeuren

-Leren is niet alleen iets nieuws bijleren maar ook zich opnieuw bewust worden van de reeds aanwezige kennis en vaardigheden

-Oog hebben voor de samenhang van trainers en de doelgroepen waarmee ze werken. Een brede manier van kijken verhoogt het besef van verbondenheid en biedt een mildere kijk op probleemgedrag (weerstand).


Bedoeling is dat deelnemers het totale programma van de twee dagen meevolgen en bereid zijn tot actieve praktijkinbreng vanuit hun rol als opleider/trainer.

Kostprijs: 250

Tuinkantoor

Nieuwstraat 24

2547 Lint, België

Data

  • 10 december 2018 09:30 - 16:30
  • 28 januari 2019 09:30 - 16:30