OVER GEHECHTHEID EN OUDERSCHAP BIJ KINDEREN MET PSYCHOSOMATISCHE KLACHTEN

Aan de basis van psychosomatische klachten ligt, na uitsluiting van een medische diagnose, vaak een verstrengeling van factoren die zich bevinden langs beide kanten van de ouder – kind relatie. Tijdens deze opleiding dag staan we stil bij domeinen die veel ruimer zijn dan deze van de somatische geneeskunde.

We stellen vast dat het tot stand komen van een werkrelatie ingeval van psychosomatische klachten vaak uiterst moeizaam verloopt. Een aanname hierbij is dat een kind met een psychosomatische klacht in de onmogelijkheid verkeert om over emoties te denken, te voelen en te praten en daardoor terugvalt op aandacht eisende lichaamstaal. Daarnaast zien we ook dat er in deze gezinnen, al heel vroeg, via en met het lichaam gecommuniceerd en gehandeld wordt. Aan normale "kinderkwaaltjes" wordt een alarmerende betekenis toegekend, gewone lichamelijke reacties krijgen een ernstige medische lading. Er is een onvermogen tot mentaliseren bij alle betrokkenen. Veel gezinnen reageren daarom uiterst defensief op de verwijzing naar een kinderpsycholoog, ook na uiterst gespecialiseerd somatisch onderzoek.

We stellen een begeleidingsaanbod voor dat verder reikt dan uniforme, gestandaardiseerde protocollen, dat rekening houdt met de innerlijke belevingswereld van kind en ouders. De regulatie van 'pijn' en andere emoties in een ontwikkelingsproces vindt plaats in de context van hechtingsrelaties.

Het installeren van een veilig werkkader waarbij huisarts/pediater het beeld somatisch blijft volgen en een kinderpsycholoog de andere perspectieven binnenbrengt biedt mogelijkheden. We tonen begrip voor de aarzelende en defensieve reacties van alle betrokkenen en nemen hier de tijd voor. Dit werkt angstreducerend en is bevorderend voor de reflectieve en mentaliserende vermogens van kind en ouders. Wanneer dit alles lukt is er een basis gelegd voor verder therapeutisch werk met kind en/ of ouders al dan niet in een poliklinische context.

Doelgroep

(Klinisch) psychologen, kinder- en jeugdpsychiaters en orthopedagogen die in hun praktijk te maken hebben met kinderen met psychosomatische klachten

Doelstelling

We reiken in deze opleidingsbijeenkomst enkele theoretische kaders (ontwikkelingstheorie en hechtingstheorie) aan en analyseren de specifieke relationele dynamieken van onverklaarbare lichamelijke klachten. Er worden concrete handvatten aangereikt voor diagnostiek en begeleiding van ouders en deze kinderen.

Werkwijze

Theoretische inleiding, bespreking (eigen) casusmateriaal, discussie in groep

Kostprijs: 125

RINO Vlaanderen

Justus Lipsiusstraat 65

3000 Leuven, België

Dit is de hoofdzetel van RINO Vlaanderen. Hier staat de ovalen tafel.

Data

  • 22 mei 2018 09:30 - 16:30