Welkom bij RINO Vlaanderen

RINO Vlaanderen vzw is een regionaal instituut voor navorming en opleiding op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.

Bekijk het diverse aanbod van opleidingen en cursussen

THERAPEUTISCH EN DIAGNOSTISCH WERKEN MET ADOLESCENTEN VANUIT EEN PSYCHODYNAMISCH-SYSTEMISCH PERSPECTIE

In de hulpverlening aan adolescenten word je geconfronteerd met vaak heftige aanmeldingsklachten als zelfverwonding, suïcidaliteit, antisociaal gedrag, middelengebruik,… De jongere lijkt het normale ontwikkelingspoor te hebben verlaten, de crisis dreigt of is volop aanwezig.

Lees meer

RELATIONEEL HERSTEL NA GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG TUSSEN KINDEREN / JONGEREN. EEN STAP TE VER?

Een psychodynamisch- systemisch perspectief

Grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen/ jongeren onderling daagt hulpverleners uit om ook rond het thema van herstel na te denken. Vaak roept dat bij de betrokken hulpverleners een eerste reactie van terughoudendheid en weerstand op. Het is een moeilijke oefening om binnen een therapeutisch kader op zoek te gaan naar een evenwicht tussen normering en veiligheid enerzijds en kansen en begrip anderzijds.

Lees meer

INTRODUCTIE IN DE PSYCHODYNAMISCHE KINDERTHERAPIE

Spelend vertellen

Psychodynamische kindertherapie is een therapeutisch aanbod voor kinderen en jongeren met gedragsmoeilijkheden, emotionele en relationele problemen. De kindertherapeut zal van bij de start een werkrelatie aangaan met ouders, kind en ruimere context. Samen gaan ze op zoek naar de verschillende betekenissen en definiëringen van het probleem. De therapeut poogt kinderen in hun belevingswereld te leren kennen via leeftijdseigen communicatiemiddelen, zoals spel, tekeningen en gesprek.

Lees meer

Therapeutisch werken bij (v)echtscheiding.

Heftig onweer tussen ouders, de bliksem treft het kind

De meeste kinderen waarvan de ouders uiteengaan, vinden na twee jaar hun evenwicht terug en kunnen de draad van hun ontwikkeling weer opnemen. Deze ouders zijn er in geslaagd om een nieuw evenwicht te vinden en kunnen voldoende met elkaar overleggen om als zorgende ouders voor hun kind(eren) op te treden.

Dit lukt niet altijd: omwille van verschillende redenen blijven sommige ouders na de scheiding natrappen naar elkaar of voeren ze een jarenlange, harde juridische strijd. Kinderen die actief in dit conflict betrokken worden, lijden daar erg onder, de bliksem treft hen.

Lees meer

VROEGE INTERVENTIE BIJ JONGEREN MET BEGINNENDE BORDERLINE PROBLEMATIEK

Probleemgebieden die horen bij het spectrum van borderline problematiek zullen zich doorheen de puberteit steeds duidelijker manifesteren: moeite om intense emoties te reguleren, impulsief en risicovol (zelf)destructief gedrag, kwetsbaar en instabiel zelfbeeld en moeite om veilige, duurzame relaties aan te gaan.

Lees meer